Wednesday, May 25, 2011

Configuration Manageri serverite Health State osa 2

Kuna Configuration Manageri konsool on hirmus aeglane kui saite palju ja serveri raud ka kuigi hea pole, siis kirjutasin valmis PowerShell skripti mis toob välja erinevate saitide komponendid millel on mingid vead. Skripti soovitan käima lasta ConfigMgr keskserveri pealt. See skript väljastab viimase 24 tunni jooksul olevad vead. Skripti saab alla laadida siit: http://cid-030bc1ea09f784f6.office.live.com/browse.aspx/.Public/PowerShell/Configuration%20Manager?uc=1

Site_status

Site_Status skript ise selline:

      
Function Get-TallyIntervalCode($StartDay)
{

Switch ($StartDay)
{
Sunday {$TallyIntervalCode = "0001128000192000"}
Monday {$TallyIntervalCode = "00011280001A2000"}
Tuesday {$TallyIntervalCode = "00011280001B2000"}
Wednesday {$TallyIntervalCode = "00011280001C2000"}
Thursday {$TallyIntervalCode = "00011280001D2000"}
Friday {$TallyIntervalCode = "00011280001E2000"}
Saturday {$TallyIntervalCode = "00011280001F2000"}
default { $TallyIntervalCode = "0001128000080008"}
}

Return $TallyIntervalCode

} # End Function Get-TallyIntervalCode

Function Get-ComponentStatus($Status)
{
Switch ($Status)
{
0 {$StatusCode = "OK"}
1 {$StatusCode = "Warning"}
2 {$StatusCode = "Critical"}
}

Return $StatusCode

} # End Function Get-ComponentStatus

Function Get-ComponentState($State)
{
Switch ($State)
{
0 {$StateCode = "STOPPED"}
1 {$StateCode = "STARTED"}
2 {$StateCode = "PAUSED"}
3 {$StateCode = "INSTALLING"}
4 {$StateCode = "RE_INSTALLING"}
5 {$StateCode = "DE_INSTALLING"}
}

Return $StateCode

} # End Function Get-ComponentState

Function Convert-WMIDate
{
Param(
$WMIDate = $null
)

If($WMIDate -eq $null){

}
Else{
$Date = [String]$WMIDate
$Year= [String]$Date.Substring(0,4)
$Month = [String]$Date.Substring(4,2)
$Day = [String]$Date.Substring(6,2)
return $FullDate = "$Day.$Month.$Year"
}

}# End Function Convert-WMIDate

Function Get-SMSComponentsWithIssues($CentralSiteCode)
{
$ObjectArray = @() # Empty array

$CurrentDate = get-date
$StartDay = $CurrentDate.AddDays(-1).DayOfWeek
$TallyInterval = Get-TallyIntervalCode -StartDay $StartDay

$Query = Get-WmiObject -Namespace "Root\SMS\Site_$CentralSiteCode" -Query "Select ComponentName,Errors,MachineName,SiteCode,Status,State,LastHeartbeat,TallyInterval from SMS_ComponentSummarizer where Status <> 0 AND TallyInterval = '$TallyInterval'"

foreach($item in $Query)
{
$DummyObject = New-Object PSObject
$DummyObject | Add-Member -Name "Site Code" -MemberType NoteProperty -Value $item.SiteCode
$DummyObject | Add-Member -Name "ComponentName" -MemberType NoteProperty -Value $item.ComponentName
$DummyObject | Add-Member -Name "Errors" -MemberType NoteProperty -Valu $item.Errors
$DummyObject | Add-Member -Name "MachineName" -MemberType NoteProperty -Value $item.MachineName
$DummyObject | Add-Member -Name "Status" -MemberType NoteProperty -Value $(Get-ComponentStatus -status $item.Status)
$DummyObject | Add-Member -Name "State" -MemberType NoteProperty -Value $(Get-ComponentState -state $item.State)
$DummyObject | Add-Member -Name "LastHeartbeat" -MemberType NoteProperty -Value $(Convert-WMIDate -WMIDate $item.LastHeartbeat)

$ObjectArray+= $DummyObject

}
return $ObjectArray

} # End Function Get-SMSComponentsWithIssues


$CentralSiteCode = "S01"
$Date = Get-Date
$File = "D:\ServersHealth\DistributedPackages.html"

$HeadStyle = ""

Get-SMSComponentsWithIssues -CentralSiteCode $CentralSiteCode | ConvertTo-Html -Head $HeadStyle -body "

Site Components With Issues: $Date

"
| Out-File $File

Tuesday, May 24, 2011

Kas Configuration Manager on Build and Forget lahendus?

See aeg, mis ma olen olnud SMS/SCCMi administraator, olen ma näinud mitmeid juhte/spetsialiste, kes arvavad, et Configuration Manager on mingi imevahend, millega saab lahendada mitmeid probleeme ja elu väga lihtsaks teha. Minu vastus nendele inimestele on olnud, et ConfigMgr ei ole mingi imetööriist ja kliendil ConfigMgr juurutamine tuleks hoolikalt läbi mõelda, sest iga ConfigMgr keskkonna juurutamisega kaasneb ka lisatööd, mida tuleb teha igapäevaselt, -nädalaselt ja -kuiselt. Iga ConfigMgr keskkonnaga tuleks paika panna hoolduskava mida ja millal tehakse ja võimalikult palju erinevaid asju automatiseerida. Kõige töö mahukam on ConfigMgr keskkonna halduses piltlikult öeldes klientide tervisega (Clienth Health) tegelemine. Kui ConfigMgr klient on katki, ei ole see klient enam hallatav ja ei ole võimalik talle tarkvara uuendusi installeerida jne.

Olen näinud ühe Eesti IT ettevõtte kodulehel reklaamteksti, et nad on edukalt müünud ConfigMgr 2007 keskkonna kliendile, kellel on ainult maksimaalselt 40-50 arvutit. Selle info lugemine nende kodulehelt tekitas mitmeid küsimusi ja tundeid. Esimene asi, mis mind hämmastas selle asja juures oli tööjaamade arv, kuhu ConfigMgr keskkond maha müüdi. Põhjuseks oli toodud tarkvara, turvauuenduste ja operatsioonisüsteemi paigaldamine. Kui seda juhtumit vaadata, siis IT ettevõtte, kes selle lahenduse kliendile maha müüs, oli igati kasumlik ja kui asja kliendi poolt vaadata, siis tegelikkuses müüdi kliendile lahendus, mis on täiesti kallis ja ebasobiv. Seda ma tänases päevas ei oska öelda kas see lahendus oli eesmärgiga raha teenida. Kui ei, peegeldab see IT-ettevõtte ebakompetentsusest.

Mida oleks pidanud teisiti tegema?

Kui vaatame neid kolme soovi, mida taheti lahendada, siis kõige nende jaoks on olemas tasuta, kiiremad ja paremad lahendused.

Näidisjuhtum

Kui klient tuleks sooviga, et tal on 50 arvutit ja ta soovib standardselt operatsioonisüsteemi, tarkvara ja tarkvarauuendusi installeerida, siis saaks asja lahendada järgmiselt:

Operatsioonisüsteemi ja tarkvara installeerimine

Microsoft on loonud väga võimsa töökoha ja serveri deploymenti toote nagu Microsoft Deployment Toolkit. See toode võimaldab teha nii LTI e Lite Touch Installation ja ZTI e Zero Touch Installation installatsiooni. Need on kaks mõistet, mis käivad selle tootega kaasas. LTI all mõeldakse installatsiooni, mis vajab natuke administraatori abi, et käivitada installatsioon ja ZTI puhul on tegemist nö „käed vaba“ installatsiooniga. Paljud administraatorid ei tea, et selle tööriistaga on võimalik ka ainult tarkvara installeerida ka nt siis kui kasutaja arvuti taga tööd teeb. Sellise mahu juures piisaks ka ainult Windows Deployment teenusest.

 

Tarkvarauuenduste installeerimine

Tarkvarauuenduste installeerimine läbi ConfigMgri igakuiselt on töömahukas ja väheste klientide puhul ressurssi raiskamine. Igakuiselt tuleb kontrollida:

· raporteid - kui palju uuendusi installeeriti ja millistel arvutitel tekkisid probleemid

· kas kliendid on terved

· kas klientidel on õige versioon Windows Update agent peal

· kas kliendid on teatanud uuenduste skaneerimis vigadest

· jne

Sellise mahu juures nagu 50 arvutit tasuks taarkvarauuendusi installeerida läbi Windows Server Update Services. Seda on lihtne seadistada ja eeldab vähem kompetentsi, et igakuiselt hallata. See toode on tasuta alla laetav.

Kokkuvõtteks

Enne kui ConfigMgr juurutama hakata, siis tuleb hoolikalt järgi mõelda kas on mõni lihtsam lahendus. Kui ettevõttel on 50-500 tööjaama, siis võiks mõelda toodete/teenuste peale nagu System Center Essentials, Microsoft Deployment Toolkit , Windows Deployment Service ja Windows Server Update Services.

PowerShell New-PSSession probleem

PowerShelli skripti kirjutamisel puutusin kokku sellise veateatega kui proovisin teha PowerShelli sessiooni teise serverisse:

New-PSSession SERVERNAME

[SERVER] Connecting to remote server failed with the following error message : <f:WSManFault xmlns:f="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wsmanfault" Code="2147749890" Machine="SERVER"><f:Message></f:Message></f:WSManFault> For more information, see the about_Remote_Troubleshooting Help topic.
    + CategoryInfo          : OpenError: (System.Manageme....RemoteRunspace:RemoteRunspace) [], PSRemotingTransportException
    + FullyQualifiedErrorId : PSSessionOpenFailed

Hetkel ei ole jõudnud probleemiga palju tegeleda aga tundub, et asi on mingit moodi õigustes. Kui lasta käima järgnev PowerShell käsk, siis saab ajutise workaroundi  aga teatud piirangutega

New-PSSession SERVERNAME -SessionOption (New-PSSessionOption -NoMachineProfile)

Täpsemalt saab PowerShelli sessiooni parameetritest lugeda siit:


http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd819436.aspx

100 POST: Configuration Manageri serverite Health State osa 1

Viimasel paaril nädalal olen jälle mõned PowerShelli skriptid valmis kirjutanud ja seekord on teemaks ConfigMgr serverite seisukord. ConfigMgr administraatorina peab nii klientide kui ka serverite Health State kontrollima. Kui ConfigMgr hierarhia on suur ja palju Distribution Pointe,  siis on oluline jälgida ka pakkide laiali saatmist. Kirjutasin valmis järgmise skripti ja see teeb ilusa HTML raporti ja see kõik on tehtud PowerShelliga Smile:

Distributed

      
Function Get-PackageType
{

Param(
$PackageType
)

Switch ($PackageType)
{
0 {$ResolvedPackage="Regular software distribution package"}
3 {$ResolvedPackage="Driver package"}
4 {$ResolvedPackage="Task sequence package"}
5 {$ResolvedPackage="Software update package"}
6 {$ResolvedPackage="Device setting package"}
257 {$ResolvedPackage="Image package"}
258 {$ResolvedPackage="Boot image package"}
259 {$ResolvedPackage="Operating system install package"}
}
Return $ResolvedPackage

}#End of function Get-PackageType

Function Get-PackageStatus
{
Param(
$PackageStatusCode
)

Switch ($PackageStatusCode)
{
0 {$PackageStatus = "INSTALLED"}
1 {$PackageStatus = "INSTALL_PENDING"}
2 {$PackageStatus = "INSTALL_RETRYING"}
3 {$PackageStatus = "INSTALL_FAILED"}
4 {$PackageStatus = "REMOVAL_PENDING"}
5 {$PackageStatus = "REMOVAL_RETRYING"}
6 {$PackageStatus = "REMOVAL_FAILED"}
default {$PackageStatus = "Unknown"}
}
Return $PackageStatus

}# End of Function Get-PackageStatus

Function Get-PackagesWithIssues
{
Param(
$PrimarySiteCode,
$PrimaryServer
)

$ObjectArray = @() # Empty array

$PackagesWithIssuesQuery = Get-WmiObject -Namespace "Root\SMS\Site_$PrimarySiteCode" -Query "select PackageID,State,SiteCode from SMS_PackageStatusDistPointsSummarizer where state>=1 and packageid like '%$PrimarySiteCode%'" -ComputerName $PrimaryServer | Sort-Object PackageID

foreach ($item in $PackagesWithIssuesQuery)
{

$PackageID = $item.PackageID
$PackageQuery = Get-WmiObject -Namespace "Root\SMS\Site_$PrimarySiteCode" -Query "SELECT ManuFacturer,Name,PackageID,PackageType FROM SMS_PackageBaseclass WHERE PackageID='$PackageID'" -ComputerName $PrimaryServer

$DummyObject = New-Object PSObject
$DummyObject | Add-Member -Name "Package ID" -MemberType NoteProperty -Value $PackageQuery.PackageID
$DummyObject | Add-Member -Name "Package Name" -MemberType NoteProperty -Value $PackageQuery.name
$DummyObject | Add-Member -Name "Package Type" -MemberType NoteProperty -Value $(Get-PackageType -PackageType $PackageQuery.PackageType)
$DummyObject | Add-Member -Name "Site Code" -MemberType NoteProperty -Value $item.SiteCode
$DummyObject | Add-Member -Name "State" -MemberType NoteProperty -Value $(Get-PackageStatus -PackageStatusCode $item.State)
$ObjectArray+= $DummyObject
}

return $ObjectArray

}# End of Function Get-PackagesWithIssues


#---------------------ENTRY POINT--------------------------------------------------------------------

$PrimarySiteCode = "S01"
$PrimaryServer = "Server01"
$File = "D:\ServersHealth\DistributedPackages.html"
$Date = Get-Date

$HeadStyle = ""


Get-PackagesWithIssues -PrimarySiteCode $PrimarySiteCode -PrimaryServer $PrimaryServer | ConvertTo-Html -Head $HeadStyle -body "

Distributed but not installed packages: $Date

"
| Out-File $File

There is a problem communicating with the Microsoft Dynamics CRM server

Kui te puutute kokku sellise veateatega CRM 2011 Online seadistamisega, siis kontrollige üle kas te kasutate kõige viimast CRM 2011 kliendi versiooni ja oleks ka Cumulative Updated sellele paigaldatud.

CRM 2011 Outlook kliendi saab siit

Viimati uuendatud: 16.11.2011

Monday, May 23, 2011

Configuration Manageri saitide päring PowerShelliga

Kuna meil on SCCM hierarhia üsna suur ja domeene ka palju, siis läheb meil vaja nende serverite FQDNi (Fully Qualified Domain Name) e täielik domeeninimi, et teatud toiminguid teha nende serverite pihta. Päring ise selline:

Get-WmiObject -Namespace "root\sms\Site_SITECODE" -Query "select ServerRemoteName from SMS_SystemResourceList where RoleName='SMS Site System'" | Select-Object ServerRemoteName


Nt võite teha schedule taski ja tulemuse CSV faili eksportida, et oma skriptis seda kasutada. Seda sammust päringut võite piirata ka teiste ConfigMgr kompontidega:

· SMS State Migration Point

· SMS SQL Server

· SMS Site System

· SMS Software Update Point

· SMS PXE Service Point

· SMS Fallback Status Point

· SMS Component Server

· SMS Site Server

· SMS Distribution Point

· SMS Management Point

· SMS Server Locator Point

· SMS Reporting Point

Friday, May 20, 2011

PowerShell skript kuidas teha Configuration Manageris kaust ja kuidas sinna asju liigutada

Kirjutasin PowerShellis kaks skripti: ühega on võimalik kaustasid teha ja teisega saab asju liigutada ühest kaustast teise. Skripte on võimalik alla laadida siit: http://cid-030bc1ea09f784f6.office.live.com/browse.aspx/.Public/PowerShell/Configuration%20Manager

Kausta tegemise skript

function Create_Folder {      
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#
# Author: Kaido Järvemets
# Date: 06.05.2011
# Object type 2 - Package Folder
# Object type 3 - Advertisements Folder
# Object type 7 - Query Folder
#
# Example: Create-Folder -FullSiteName "Site_S01"-FolderName "Test" -ObjectType 7 - This will create Query folder
# Example 2: Create-Folder -FullSiteName "Site_S01"-FolderName "Test" -ObjectType 2 - This will create Package folder
# Example 3: Create-Folder -FullSiteName "Site_S01"-FolderName "Test" -ObjectType 3 - This will create Advertisements folder
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Function Create-Folder
{
Param(
$Computer = "$env:computername",
$FullSiteName,
$FolderName,
$ParenFolder = 0,
$ObjectType
)

$SMSFolderClass = "SMS_ObjectContainerNode"
$Colon = ":"

$WMIConnection = [WmiClass]"\\$Computer\ROOT\SMS\$FullSiteName$Colon$SMSFolderClass"
$CreateFolder = $WMIConnection.psbase.CreateInstance()
$CreateFolder.Name = $FolderName
$CreateFolder.ObjectType = $ObjectType
$CreateFolder.ParentContainerNodeid = $ParenFolder
$CreateFolder.Put()
}#Function Create-Folder End
Create-Folder -FullSiteName "Site_S01"-FolderName "Test" -ObjectType 3
}

Asjade liigutamiseks saab kasutada sellist skripti

#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
#
# Author: Kaido Järvemets
# Date: 06.05.2011
# Object type 2 - Package
#
# Example: Move-Item -FullSiteName "Site_S01" -ObjectType 2 -PackageInstanceKey "S010017D" -TargetContainerNodeID 110
#----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Function Move-Item
{
Param(
$Computer = "$env:computername",
$FullSiteName,
$ContainerNodeId = 0,
$TargetContainerNodeID,
$PackageInstanceKey,
$ObjectType
)

$Method = "MoveMembers"
$SMSItemFolder = "SMS_ObjectContainerItem"
$Colon = ":"

$WMIConnection = [WmiClass]"\\$Computer\ROOT\SMS\$FullSiteName$Colon$SMSItemFolder"
$InParams = $WMIConnection.psbase.GetMethodParameters("MoveMembers")
$InParams.ContainerNodeID = $ContainerNodeId
$InParams.InstanceKeys = $PackageInstanceKey
$InParams.ObjectType = $ObjectType
$InParams.TargetContainerNodeID = $TargetContainerNodeID
$WMIConnection.psbase.InvokeMethod($Method,$InParams,$null)
}#Function Move-Item End


Thursday, May 5, 2011

Configuration Manager 2012 osa 1

Uus Configuration Manager peaks RTMi jõudma kas selle aasta kolmandas või neljandas kvartalis. See tähendab seda, et on vaja ennast asjadega kurssi viia ja võimalikult varakult ka testima hakata, et olemas olev keskkond üle viia ConfigMgr 2012 peale. Uus ConfigMgr ei ole enam lihtsalt väike ikoonikeste ja värvide muutus, vaid täielikult ringi disainitud toode.

Kui SMS 2003-l ja ConfigMgr 2007-l oli konsool täiesti sama ja mis jooksis MMC peal, siis ConfigMgr 2012 konsool on täiesti uus (nagu teistel SC toodetel) ja peale esmakordset kasutust tunduvad asjad natuke segamini ja vajab aega, et harjuda. Uuel konsoolil on taoline tööriista riba nagu wordis või excelis. Uues ConfigMgr on rolli põhiline ligipääsu süsteem ja iga administraator näeb/saab teha ainult seda mis talle on konkreetselt selle rolli kaudu lubatud.

konsool1

Uuele versioonile üleminek on seekord kindlalt keerulisem ja aega nõudvam kui SMS 2003-lt üle minek ConfigMgr 2007-le. Mis uue versiooni puhul on veel oluline välja tuua, et ei ole võimalik teha enam otse uuendust (In place upgrade) ConfigMgr 2007 -> ConfigMgr 2012 peale, vaid tuleb teha paraleer migratsioon (side by side) e olemas oleva keskkonna kõrvale tuleb ehitada uus süsteem.

 

Mida uut

Configuration Manageri install

Feature

Kirjeldus

Uued valikud installi ajal

· Tsentraalhaldus sait (Central Administration site)

Uuel ConfigMgril ei ole enam sellist asja nagu central site vaid on uue nimega nagu tsentraalhaldus site. Tsentraalhaldus sait ei ole nagu primaarne sait kõige kõrgemal hierarhias vaid sait mida kasutatakse ainult raporteerimiseks ja mis aitab suhelda teiste saitidega hierarhias. Tsentraalhaldus saidil on teatud piirangud rollide installimisel ja ei toeta otseselt ka kliente.

· Installatsiooni ajal paigaldatavad rollid

Installatsiooni ajal on nüüd võimalik koheselt installida Management Point ja Distribution Point

· Saidi taastamine

ConfigMgr 2007 kasutas saidi taastamiseks Site Repaire Wizard aga ConfigMgr 2012-l on saidi taastamine integreeritud saidi installatsiooni.

Secondary saiti ei saa enam installida nii nagu varem

ConfigMgr 2007-l on kaks võimalust kuidas Secondary saiti installida: kas läbi konsooli või kasutades sama installatsiooni faile kui installida Primary serverit. ConfigMgr 2012 on võimalik Secondary saiti installida ainult läbi konsooli

Configuration Manageri konsooli install on valikuline

Installatsiooni ajal on teil võimalik valida, et kas installida ConfiMgr konsool või mitte. Konsooli on võimalik eraldi installida kui lasta käima AdminConsole.msi

Automaatse installatsiooni skript tehakse paigalduse ajal

ConfiMgr automaatse installatsiooni skripti leiab %Temp%\ConfigMgrAutoSave.ini

Andmebaasi replikatsioon

Kui teil on rohkem kui üks ConfigMgr sait, siis nüüd kasutatakse saitide omavaheliseks suhtluseks andmebaasi replitseerimist.

Eeltingimuste kontroll

Eeltingimuste kontroll on nüüd iseseisev utiliit – Prereqchk.exe

Saidid ja Hierarhia

Kui teil on eelnevalt juba Active Directory laiendatud Configuration Manager 2007-le, siis te ei pea enam seda uuesti tegema.

Saidi tüübid

Sait

Eesmärk

Muudatused

Tsentraalhaldus sait

Tsentraalhaldus sait kordineerib saitide vahelist replikatsiooni. See võimaldab ka üle ConfiMgr hierarhia seadistusi teha.

Kuigi see on sait mis on hierarhias kõige kõrgemal, siis on sellel väiksed erinevused võrreldes ConfigMgr 2007-ga:

· Ei protsessi kliendi andmeid

· Ei aktsepteeri kliente

· Ei ole võimalik kõiki saidi rolle installida

· Osaleb andmete replitseerimises

Primary sait

Manageerib kliente

Erinevused võrreldes ConfigMgr 2007-ga:

· Lisa Primary saidid võimaldavad hallata rohkem saite

· Ei ole võimalik enam Primary saiti panna teise Primary saidi alla

· Osaleb andmete replitseerimises

Secondary sait

Sait mis kontrollib harukontorites olevaid kliente kus on aeglane võrguühendus Primary serveriga

Erinevused võrreldes ConfigMgr 2007-ga:

· SQL server või SQL ekspress on nõutav

· Proxy Management Point ja Distribution Point installitakse paigalduse ajal.

· Osaleb andmete replitseerimises

Saitide vaheline suhtlus

Nagu eelnevalt sai ka mainitud, siis saitide vaheliseks suhtluseks kasutatakse nüüd ka täiendavalt ka andmebaasi replitseerimist. ConfigMgr 2012 oskab nüüd ka saidi informatsiooni avaldada usaldatud Active Directory metsa (Forest).

AD_forest

Saidi ja klientide vaheline suhtlus

ConfigMgr 2012-s ei seadistada saite enam kas Mixed või Native Mode. Nüüd on võimalik saidi erinevaid rolle seadistada, et kas suhtlus käib läbi HTTP või HTTPS kaudu. Kui samas saidis on seadistatud nii HTTPS ja HTTP, siis kliendid eelistavad vaikimisi HTTPS ühendust. Saidid kuhu on seadistatud HTTPS, siis nende klientidele on vajalik PKI sertifikaat.

http_https

Saidi rollid

Saidi alla pole enam võimalik lisada:

· The Reporting point – selle asemel on nüüd Reporting Services Point

· The PXE Service point – nüüd on Distribution point ja PXE ühes rollis

· The Branch distribution point – on nüüd kokku liidetud standardse distribution pointiga

Uued rollid mida on võimalik installida:

· The Application Catalog website point

· The Application Catalog web services

· The mobile device Proxy enrollment point

· The mobile device and AMT enrollment point

Mis uues ConfigMgr versioonis on veel huvitavat, et ei ole enam default ja Proxy management pointi secondary saidis. Nüüd on võimalik installida ühte saiti mitu management pointi ja klient ise automaatselt valib vastavalt võimlustele millise Management pointiga ta suhtleb.

Boundaries ja Boundary grupid

Boundaries ei ole enam saidi spetsiifilised ja need on saadaval terves ConfigMgr hierarhias. Kui ConfigMgr 2007-s seadistasid boundary ja klient teadis peale seda koheselt millisesse saiti ta kuulub, siis uue versiooni puhul tuleb boundary enne ka gruppi lisada ja peale seda teab alles ConfigMgr klient, et millisesse saiti ta kuulub.

boundary1boundary2

boundary3

Fallback sait klientidele

Kui ConfigMgr 2007-s automaatne saidi otsing ebaõnnestus, siis klienti ei määratud ühtki saiti. Uues versioonis on võimalik seadistada selline asi nagu Fallback sait ja klient määratakse sinna saiti kui klient ei ole üheski boundaries

fall_back_site

Discovery e klientide avastamine

Võrreldes ConfigMgr 2007-ga on muutunud:

· Iga kliendi DDRi (Discovery data record) protsessitakse ainult ühe korra ja peale seda kustutatakse

· Kliendid mis on juba ühe saidi poolelt avastatud, siis seda infot jagatakse ka teiste saitidega

· Kliente on võimalik nüüd leida/avastada ka läbi Active Directory foresti

 

ConfigMgr kliendi seadistused

ConfigMgr 2007 sai kliendi seadistusi teha ainult ühe Primary saidi piires ja polnud võimalik teha erinevaid poliitikaid erinevate secondary serveritele ega ka kollektsioonidele. ConfigMgr 2012-s on see asi ära parandatud ja nüüd võimalik teha erinevaid poliitikaid eri serveritele ja kollektsioonidele.

kliendi_sattedkliendi_satted_2kliendi_satted_3

Saidi taastamine

Feature

Kirjeldus

Toetatud nüüd ka mitme saidi taastamine

Võimalik on valida taastamise käigus:

· Sait server ja SQL andebaas

· Sait server ainult

· SQL server ainult (SQLi liigutamine ühest serverisse on ka toetatud)

Taastamine kasutab andmete replitseerimist, et vähendada andmete kadu

ConfigMgr 2012 andmebaas kasutab SQLi, et edastada andmeid ühest sait serverist teise. See võimaldab seda, et kõik saidid jagavad omavad ühte informatsiooni

Taastamine võimalik nüüd ka läbi skripti

Automaatset taastamist on võimalik käima lasta /skript käsuga

Kollektsioonid

Feature

Kirjeldus

Alam kollektsioone enam pole

Uues versioon käib kollektsioonide hierarhia kaustade abil

On võimalik teha välistus reegleid

ConfiMgr 2012 on nüüd võimalik teha lihtsamini välistus reegleid.

clip_image002

Migratsiooni võimalus

Kollektsioone on võimalik ConfigMgr 2007-st üle viia ConfigMgr 2012.

Kollektsioonide piirang

Iga kollektsioon mille te ConfigMgr 2012 tahate teha tuleb enne ära piirata. Kollektsiooni on võimalik ainult lisada neid arvuteid/kasutajaid mis on need seal piiratud kollektsioonis olemas.

kollektsioonid2

Selleks korraks hetkel kõik ja järgmises osas vaatame mis on uut tarkvara installeerimises.